ಕಚೇರಿ ಹೆಸರು
ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್
ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಭವನ 4ನೇ ಮತ್ತು 5ನೇ ಮಹಡಿ, ಆನಂದ್ ರಾವ್ ವೃತ್ತ, ಬೆಂಗಳೂರು-560009.

ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ-4 (1) (ಬಿ)

ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಛೇರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಹಾಯಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

1.

ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಉಪ ವಿಭಾಗಗಳು.

ಆಯಾ ವಿಭಾಗಗಳ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು/ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳು.

ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಯಾ ಉಪ ವಿಭಾಗಗಳ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು/ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರುಗಳು.

ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಯಾ ವಲಯಗಳ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರುಗಳು.

2. ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ. ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಟಿ
ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕ ಅಧಿಕಾರಿ.
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಪತಿ ಕೆ
ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕ
ಅಧಿಕಾರಿ.
ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್ ಕೆ
ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ).
  1. ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳು
  2. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರು
  3. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮದ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು

  1. ಮಾ.ಹ.ಅ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ 03.05.2011
  2. ಮಾ.ಹ.ಅ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ 03.02.2011
  3. ಮಾ.ಹ.ಅ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ 31.08.2009
  4. ಮಾ.ಹ.ಅ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ 31-08-2013 ಸಹಾಯಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ/ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳ ಪಟ್ಟಿ
  5. ಮಾ.ಹ.ಅ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ 31.10.2015
  6. ಮಾ.ಹ.ಅ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ 02.08.2016
ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಂದ ಸಭೆ ಮತ್ತು ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ಸಭೆ ಮತ್ತು ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ
Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತರಬೇತಿ ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆಗಳು
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಯೋಜನೆಗಳು ಹಿಂದಿನ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಫೋಟೋಗಳು
Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects
ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ನ
ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣಗಳು
-->
Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects
Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day

ಕೆ.ಆರ.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಭವನ 4ನೇ ಮತ್ತು 5ನೇ ಮಹಡಿ, ಆನಂದ್ ರಾವ್ ವೃತ್ತ, ಬೆಂಗಳೂರು-560009.