ಸ್ಟೀಲ್ ಖರೀದಿ ದಿನಾಂಕ 23.07.2011

 1. ಟೆಂಡರ್ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಗೀಕಾರದ ಪತ್ರ
 2. ಟೆಂಡರ್ ನ ದಾಖಲೆಗಳು – ಷರತ್ತು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳು
 3. ಅನುಮೋದಿಸಿದ ದರ
 4. ಯೋಜನಾ ಪತ್ರ ಸಂಪರ್ಕ

ಸ್ಟೀಲ್ ಖರೀದಿ ದಿನಾಂಕ 03-02-2012

 1. ಟೆಂಡರ್ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಗೀಕಾರದ ಪತ್ರ
 2. ಟೆಂಡರ್ ನ ದಾಖಲೆಗಳು – ಷರತ್ತು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳು
 3. ಅನುಮೋದಿಸಿದ ದರ
 4. ಯೋಜನಾ ಪತ್ರ ಸಂಪರ್ಕ

ಸ್ಟೀಲ್ ಖರೀದಿ ದಿನಾಂಕ 18-07-2012

 1. ಟೆಂಡರ್ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು
 2. ಅಂಗೀಕಾರದ ಪತ್ರ
 3. ಅನುಮೋದಿಸಿದ ದರ
 4. ಯೋಜನಾ ಪತ್ರ ಸಂಪರ್ಕ
 5. ಷರತ್ತು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ನಂ KRIDL/2012-13/IND42 and 45 at https://eproc.karnataka.gov.in ಅನ್ನು ಗಮನಿಸಿ

43 ಗ್ರೇಡ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಖರೀದಿ ದಿನಾಂಕ 27-12-2012

 1. ಟೆಂಡರ್ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳ
 2. ಅಂಗೀಕಾರದ ಪತ್ರ
 3. ಅನುಮೋದಿಸಿದ ದರ
 4. ಯೋಜನಾ ಪತ್ರ ಸಂಪರ್ಕ
 5. ಷರತ್ತು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ನಂ KRIDL/2012-13/IND48 at https://eproc.karnataka.gov.in ಗಮನಿಸಿ

ಸ್ಟೀಲ್ ಖರೀದಿ ದಿನಾಂಕ 12-03-2013

 1. ಟೆಂಡರ್ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು
 2. ಅಂಗೀಕಾರದ ಪತ್ರ
 3. ಅನುಮೋದಿಸಿದ ದರ
 4. ಯೋಜನಾ ಪತ್ರ ಸಂಪರ್ಕ
 5. ಷರತ್ತು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ನಂ KRIDL/2012-13/IND49 and IND50 at https://eproc.karnataka.gov.in ಗಮನಿಸಿ

ಸಿಮೆಂಟ್ ಖರೀದಿ 21.09.2013

 1. ಟೆಂಡರ್ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು
 2. ಅಂಗೀಕಾರದ ಪತ್ರ
 3. ಅನುಮೋದಿಸಿದ ದರ
 4. ಯೋಜನಾ ಪತ್ರ ಸಂಪರ್ಕ
 5. ಷರತ್ತು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ನಂ KRIDL/2012-13/IND49 and IND51 at https://eproc.karnataka.gov.in ಗಮನಿಸಿ

ಸ್ಟೀಲ್ ಖರೀದಿ ದಿನಾಂಕ 29-01-2014

 1. ಟೆಂಡರ್ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು
 2. ಅಂಗೀಕಾರದ ಪತ್ರ
 3. ಅನುಮೋದಿಸಿದ ದರ
 4. ಯೋಜನಾ ಪತ್ರ ಸಂಪರ್ಕ
 5. ಷರತ್ತು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ನಂ KRIDL/2012-13/IND49 and IND58 at https://eproc.karnataka.gov.in ಗಮನಿಸಿ

ಸ್ಟೀಲ್ ಖರೀದಿ ದಿನಾಂಕ 20-10-2014

 1. ಟೆಂಡರ್ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು
 2. ಅಂಗೀಕಾರದ ಪತ್ರ
 3. ಅನುಮೋದಿಸಿದ ದರ
 4. ಯೋಜನಾ ಪತ್ರ ಸಂಪರ್ಕ
 5. ಷರತ್ತು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ನಂ KRIDL/2013-14 at https://eproc.karnataka.gov.in ಗಮನಿಸಿ

ಸಿಮೆಂಟ್ ಖರೀದಿ 19.05.2014

 1. ಟೆಂಡರ್ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು
 2. ಅಂಗೀಕಾರದ ಪತ್ರ
 3. ಅನುಮೋದಿಸಿದ ದರ
 4. ಯೋಜನಾ ಪತ್ರ ಸಂಪರ್ಕ
 5. ಷರತ್ತು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ನಂ KRIDL/2013-14 at https://eproc.karnataka.gov.in ಗಮನಿಸಿ

ಸಿಮೆಂಟ್ ಖರೀದಿ 07.01.2015

 1. ಟೆಂಡರ್ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು
 2. ಅಂಗೀಕಾರದ ಪತ್ರ
 3. ಅನುಮೋದಿಸಿದ ದರ
 4. ಯೋಜನಾ ಪತ್ರ ಸಂಪರ್ಕ
 5. ಷರತ್ತು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ನಂ KRIDL/2013-14 at https://eproc.karnataka.gov.in ಗಮನಿಸಿ

ಇ -ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ ಅದರ ಎಲ್ಲಾ ಇ- ಟೆಂಡರ್ ಗಳಿಗೆ - ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಂದ ಸಭೆ ಮತ್ತು ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ಸಭೆ ಮತ್ತು ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ
Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತರಬೇತಿ ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆಗಳು
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಯೋಜನೆಗಳು ಹಿಂದಿನ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಫೋಟೋಗಳು
Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects
ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ನ
ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣಗಳು
-->
Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects
Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day

ಕೆ.ಆರ.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಭವನ 4ನೇ ಮತ್ತು 5ನೇ ಮಹಡಿ, ಆನಂದ್ ರಾವ್ ವೃತ್ತ, ಬೆಂಗಳೂರು-560009.