ಡೌನ್ಲೋಡ್

Appointment of Auditor

> Appointment of Auditor to conduct Pre-audit for financial year 2023-24

Legal Advisor

>Expression of Interest for Appointment of Legal Advisor/Legal Officer on Contract Basis

Employment Notification

>Employment Notification for Company Secretary's Post

Official Memorandum

>Implementation of working procedures in all levels of the company for effective execution of works and maintenance of proper records

ಪ್ರಕಟಣೆ

>ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿನ ವಿಘಟನೆಯ (Breakup) ವಿವರಗಳು

Corrigendum

>Tender for implementation of Group Health Insurance

Empanelment for 3rd party Inspection

>Agreement for Empanelment of 3rd party Inspection(Engineering colleges/Institutions) in stamp paper of Rs.200

Seniority List

>Final Seniority List in the cadre of Assistant Engineer Grade-1(Civil)

Corrigendum

>Quality Assurance and Quality Control services - (Extended date)for works of KRIDL

>Quality Assurance and Quality Control services for works of KRIDL

Third Party Inspection

>Empanelment for providing Third Party Inspection,Quality Assurance and Quality Control services for works of KRIDL

ಆರ್.ಟಿ.ಐ

>ಆರ್.ಟಿ.ಐ ಅಧಿಸೂಚನೆ 2(H)

Corrigendum - Provisional Seniority List

> Implementation of Pre-Audit System at Divisional Level in the Organization

> Appointment of Auditor to Conduct Pre-Audit for the Financial Year 2020-21

Final Seniority List As On 06-01-2020

> Final Seniority List of AEE (Civil)

Format For Details Of Computer Items

> Circular for Computer Items

> Annexure-1

> Annexure-2

Final Seniority List As On 11-10-2019

>Final Seniority List Of AE Gr-1 (Civil)

>Final Seniority List of AE Grade-1(HKDP) (Civil)

Provisional Seniority List As On 01-08-2019

> Provisional Seniority List Of CE(Civil)

> Provisional Seniority List Of SE(Civil)

> Provisional Seniority List Of EE(Civil)

> Provisional Seniority List Of AEE Gr-1 (Civil)

>Provisional Seniority List Of AE Grade-1 (Civil)

>Provisional Seniority List of AE Grade-1 (Civil) (HKDP)

Final Seniority List As On 18-07-2019

> Final Seniority List Of Audit Officer

> Final Seniority List Of Assistant Engineer Grade-2

> Final Seniority List Of Assistant Engineer Grade-2(HKDP)

> Final Seniority List Of Junior Engineer (HKDP)

> Final Seniority List Of Computer Assistant Gr-1

> Final Seniority List Of Admin Supritendent

> Final Seniority List Of Supritendent(Accounts)

> Final Seniority List Of Supritendent(Accounts)HKDP

> Final Seniority List Of FDA(HKDP)

> Final Seniority List Of SDA(HKDP)

> Final Seniority List Of Senior Work Inspector (HKDP)

> Final Seniority List Of Work Inspector (HKDP)

> Final Seniority List Of Assistant Work Inspector

> Final Seniority List Of Drafts Man

> Final Seniority List Of Tracer

> Final Seniority List Of Typist (HKDP)

> Final Seniority List Of Attender (HKDP)

> Final Seniority List Of Peon (HKDP)

>Final Seniority List Of Watchman

> Final Seniority List Of Jamedar (HKDP)

> Final Seniority List Of Senior Driver(HKDP)

> Final Seniority List Of Driver(HKDP)

> Final Seniority List Of Sweeper (HKDP)

Recalled Tender for Providing Man Power Services

> Recalled Tender for Providing Man Power Services

Provisional Seniority List As On 01-06-2019

> Provisional Seniority List of AEE-Gr-1(Structral Design) AND AEE-Gr-2(Civil)

> Provisional Seniority List of AE Grade-2

> Provisional Seniority List of AE Grade-2(HKDP)

> Provisional Seniority List of Audit Officer

> Provisional Seniority List of Admin Superitendent

> Provisional Seniority List of Junior Engineer

> Provisional Seniority List of Superitendent(Accounts)

> Provisional Seniority List of Superitendent(Accounts)-HKDP

> Provisional Seniority List of FDA

> Provisional Seniority List of SDA

> Provisional Seniority List of Senior Work Inspector

> Provisional Seniority List of Work Inspector

> Provisional Seniority List of Asst Work Inspector

> Provisional Seniority List of Computer Asst Gr-1

> Provisional Seniority List of Typist(HKDP)

> Provisional Seniority List of Drafts Man

> Provisional Seniority List of Tracer

> Provisional Seniority List of Senior Driver

> Provisional Seniority List of Driver

> Provisional Seniority List of Attender

> Provisional Seniority List of Sweeper

> Provisional Seniority List of Jamadar

> Provisional Seniority List of Peon

> Provisional Seniority List of Watch Man

Corrigendum-03 For Tender for Providing Man Power Services

> Corrigendum-03 For Tender for Providing Man Power Services

Tender for Providing Man Power Services

> Tender for Providing Man Power Services

Empanelment of Architects for Comprehensive Master Planning

> Empanelment of Architects for Comprehensive Master Planning

Expression Of Interest For Office Space

> Expression Of Interest For Office Space

Proposal for Investment of Surplus Funds Dated 21-08-2018

> Proposal for Investment of Surplus Funds

Proposal for Investment of Surplus Funds Dated 02-08-2018

> Proposal for Investment of Surplus Funds

Civil Appeal No 2368/2011 - B K Pavitra & others case - Official Memorandum dated 28-04-2018 Promotion order from SE (Civil) to CE (Civil)

> Promotion order from SE (Civil) to CE (Civil) dated 28-04-2018

Retender - Proposals invited for appointment of Tax Consultants
dated 28-04-2018

> Retender - Proposals invited for appointment of Tax Consultants dated 28-04-2018

Civil Appeal No 2368/2011 - B K Pavitra & others case - Official Memorandum dated 24-04-2018 Promotion order from AE Gr-2 (Civil) (HKDP) to
AEE Gr-2 (Civil) (HKDP)

> Promotion order from AE Gr-2 (Civil) (HKDP) to AEE Gr-2 (Civil) (HKDP) dated 24-04-2018

Proposal for Investment of Surplus Funds dated 27-04-2018

> Proposal for Investment of Surplus Funds dated 27-04-2018

Civil Appeal No 2368/2011 - B K Pavitra & others case - Official Memorandum
dated 24-04-2018 Reversion order from CE (Civil) to SE (Civil)

> Reversion order from CE (Civil) to SE (Civil) dated 24-04-2018

Civil Appeal No 2368/2011 - B K Pavitra & others case - Official Memorandum
dated 24-04-2018 Reversion order from EE (Civil) to AEE Gr-1 (Civil)

> Reversion order from EE (Civil) to AEE Gr-1 (Civil) dated 24-04-2018

Civil Appeal No 2368/2011 - B K Pavitra & others case - Official Memorandum
dated 24-04-2018 Reversion order from AEE Gr-2 (Civil) to AE Gr-2 (Civil)

> Reversion order from AEE Gr-2 (Civil) to AE Gr-2 (Civil) dated 24-04-2018

Civil Appeal No 2368/2011 - B K Pavitra & others case - Official Memorandum
dated 24-04-2018 Promotion order from AEE Gr-1 (Civil) to EE (Civil)

> Promotion order from AEE Gr-1 (Civil) to EE (Civil) dated 24-04-2018

Civil Appeal No 2368/2011 - B K Pavitra & others case - Notification
dated 23-04-2018 Publication of Revised Seniority List

> Publication of Revised Final seniority List - Notification dated 23-04-2018

> Revised Final Seniority List AEE Grade-2 Civil

Withdrawal of Final Seniority List - Notification dated 12-04-2018

> Withdrawal of Final Seniority List - Notification dated 12-04-2018

Revised Final Seniority List dated 13-04-2018

> Revised Final Seniority List of AE Grade-1 Civil dated 13-04-2018

> Revised Final Seniority List of AE Grade-2 Civil dated 23-04-2018

> Revised Final Seniority List of Junior Engineers dated 23-04-2018

> Revised Final Seniority List of FDA dated 23-04-2018

> Revised Final Seniority List of Office Superitendent dated 23-04-2018

> Revised Final Seniority List of Superitendent(Accounts) dated 23-04-2018

> Revised Final Seniority List of Audit Officers dated 23-04-2018

> Revised Final Seniority List of Senior Work Inspector dated 23-04-2018

> Revised Final Seniority List of SDA dated 23-04-2018

> Revised Final Seniority List of Computer Assistant Grade-1 dated 23-04-2018

> Revised Final Seniority List of Computer Assistant Grade-2 dated 23-04-2018

> Revised Final Seniority List of Work Inspector dated 23-04-2018

> Revised Final Seniority List of Assistant Work Inspector dated 23-04-2018

> Revised Final Seniority List of Draftsman dated 23-04-2018

> Revised Final Seniority List of Senior Drivers dated 23-04-2018

> Revised Final Seniority List of Drivers dated 23-04-2018

> Revised Final Seniority List of Jamedar dated 23-04-2018

> Revised Final Seniority List of Tracer dated 23-04-2018

> Revised Final Seniority List of Attenders dated 23-04-2018

> Revised Final Seniority List of Peon dated 23-04-2018

> Revised Final Seniority List of Sweeper dated 23-04-2018

> Revised Final Seniority List of Watchman dated 23-04-2018

Civil Appeal No 2368/2011 - B K Pavitra & others case - Notification dated
23-04-2018 Publication of Revised seniority List

> Publication of Revised Final seniority List - Notification dated 23-04-2018

> Revised Final Seniority List EE Architecture (Annexure-A)

> Revised Final Seniority List AEE Architecture (Annexure-B)

> Revised Final Seniority List AEE Structural Design (Annexure-C)

> Revised Final Seniority List AEE Gr-1 (IT) (Annexure-D)

> Revised Final Seniority List AEE Gr-2 (Mechanical) (Annexure-E)

Civil Appeal No 2368/2011 - B K Pavitra & others case - Notification dated
13-04-2018 Publication of Revised seniority List

> Publication of Revised Final seniority List - Notification dated 13-04-2018

> Revised Final Seniority List AEE Grade-1 Civil (Annexure-A)

> Revised Final Seniority List EE Civil (Annexure-B)

> Revised Final Seniority List SE Civil (Annexure-C)

> Revised Final Seniority List CE Civil (Annexure-D)

Proposals invited for appointment of Tax Consultants dated 07-04-2018

> Proposals invited for appointment of Tax Consultants dated 07-04-2018

‍ರಾಜ್ಯ ವೃಂದದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ

> ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಗ್ರೇಡ್-1 (ಸಿವಿಲ್)

> ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಗ್ರೇಡ್-1 (ಎಲೆಕ್ರ್ಟಿಕಲ್)

> ಸಹಾಯಕ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ

> ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು

> ಅಧೀಕ್ಷಕರು (ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ)

> ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು

> ದ್ವೀತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು

> ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷರು

Proposal for Investment of Surplus Funds Dated-23-03-2018

> Proposal for Investment of Surplus Funds

ರಾಜ್ಯ ವೃಂದದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ

> ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಗ್ರೇಡ್-1 (ಸಿವಿಲ್)

> ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಗ್ರೇಡ್-1 (ಎಲೆಕ್ರ್ಟಿಕಲ್)

> ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಗ್ರೇಡ್-1(ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ/ಸಹಾಯಕ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ)

> ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು

> ಅಧೀಕ್ಷಕರು

> ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು

> ದ್ವೀತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು

> ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷರು

‍ದಿನಾಂಕ 28-12-2017 ಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತೆ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

>ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್(ಸಿವಿಲ್),ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್(ಸಿವಿಲ್)ಗ್ರೇಡ್-1 ಹುದ್ದೆಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ.

>ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್(ಸಿವಿಲ್) ಹುದ್ದೆಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ

>ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್(ಸಿವಿಲ್)ಗ್ರೇಡ್-1 ಹುದ್ದೆಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ

> ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್(ಸಿವಿಲ್)ಗ್ರೇಡ್-2 ಹುದ್ದೆಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ

‍ದಿನಾಂಕ 21-12-2017 ಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತೆ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

> ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಮತ್ತು ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಹುದ್ದೆಯ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

>ಅಧೀಕ್ಷಕ ಹುದ್ದೆಯ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

> ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

> ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ(ಹೆಚ್ ಕೆ ಡಿ ಪಿ)

> ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಯ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

> ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಯ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ(ಹೆಚ್ ಕೆ ಡಿ ಪಿ)

> ಸಹಾಯಕ ಇಂಜೀನಿಯರ್ ಗ್ರೇಡ್-1 ಹುದ್ದೆಯ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

> ಸಹಾಯಕ ಇಂಜೀನಿಯರ್ ಗ್ರೇಡ್-1 ಹುದ್ದೆಯ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ(ಹೆಚ್ ಕೆ ಡಿ ಪಿ)

> ಸಹಾಯಕ ಇಂಜೀನಿಯರ್ ಗ್ರೇಡ್-2 ಹುದ್ದೆಯ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

> ಸಹಾಯಕ ಇಂಜೀನಿಯರ್ ಗ್ರೇಡ್-2 ಹುದ್ದೆಯ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ(ಹೆಚ್ ಕೆ ಡಿ ಪಿ)

> ನಕ್ಷೆಗಾರರ ಹುದ್ದೆಯ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ

> ಅನುರೇಖಕ ಹುದ್ದೆಯ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ

‍ದಿನಾಂಕ 27-11-2017 ಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತೆ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

>ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ರಚನಾತ್ಮಕ ವಿನ್ಯಾಸ) ಹುದ್ದೆಯ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

>ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಯ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

> ಕಾರ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

> ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

> ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಯ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

> ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಗ್ರೇಡ್-1 ಹುದ್ದೆಯ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

> ಹಿರಿಯ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ಹುದ್ದೆಯ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

> ಪರಿಚಾರಕರ ಹುದ್ದೆಯ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

> ಜಮೇದಾರ ಹುದ್ದೆಯ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

> ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

ದಿನಾಂಕ 01-11-2017 ರ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ಸಿವಿಲ್),ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್(ಸಿವಿಲ್),ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್(ರಚನಾತ್ಮಕ ವಿನ್ಯಾಸ),ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್(ಸಿವಿಲ್)ಗ್ರೇಡ್-2 ಹುದ್ದೆಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ

>ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಸಿವಿಲ್),ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ಸಿವಿಲ್),ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್(ಸಿವಿಲ್),ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್(ಸಿವಿಲ್)ಗ್ರೇಡ್-1,ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ (ರಚನಾತ್ಮಕ ವಿನ್ಯಾಸ),ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್(ಸಿವಿಲ್)ಗ್ರೇಡ್-2 ಹುದ್ದೆಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ.

> ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್(ಸಿವಿಲ್)ಗ್ರೇಡ್-1 ಹುದ್ದೆಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ

> ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ (ರಚನಾತ್ಮಕ ವಿನ್ಯಾಸ)ಗ್ರೇಡ್-1 ಹುದ್ದೆಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ

>ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್(ಸಿವಿಲ್)ಗ್ರೇಡ್-2 ಹುದ್ದೆಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ

>ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್(ಸಿವಿಲ್) ಹುದ್ದೆಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ

> ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ಸಿವಿಲ್) ಹುದ್ದೆಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ

> ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಸಿವಿಲ್) ಹುದ್ದೆಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂತೆ ದಿನಾಂಕ 06-05-2017 ರ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು,
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜೀನಿಯರ್ ಗ್ರೇಡ್-1,ಸಹಾಯಕ ಇಂಜೀನಿಯರ್ ಗ್ರೇಡ್-2,ಅಧೀಕ್ಷಕರು,
ನಕ್ಷೆಗಾರ,ಅನುರೇಖಕ ಹುದ್ದೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ

>ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ

>ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ(ಹೆಚ್ ಕೆ ಡಿ ಪಿ)

>ಸಹಾಯಕ ಇಂಜೀನಿಯರ್ ಗ್ರೇಡ್-1 ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ

> ಸಹಾಯಕ ಇಂಜೀನಿಯರ್ ಗ್ರೇಡ್-1 ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ(ಹೆಚ್ ಕೆ ಡಿ ಪಿ)

>ಸಹಾಯಕ ಇಂಜೀನಿಯರ್ ಗ್ರೇಡ್-2 ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ

> ಸಹಾಯಕ ಇಂಜೀನಿಯರ್ ಗ್ರೇಡ್-2 ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ(ಹೆಚ್ ಕೆ ಡಿ ಪಿ)

>ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ

>ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ(ಹೆಚ್ ಕೆ ಡಿ ಪಿ)

>ಕಚೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ

>ನಕ್ಷೆಗಾರರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ

>ಅನುರೇಖಕ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂತೆ ದಿನಾಂಕ 06-05-2017 ರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ

> ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

> ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಗ್ರೇಡ್-1 ಹುದ್ದೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

> ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಯನಿರೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

> ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

> ಕಾರ್ಯನಿರೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

> ಜಮೇದಾರ ಹುದ್ದೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

> ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

> ಪರಿಚಾರಕರ ಹುದ್ದೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

> ಹಿರಿಯ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ಹುದ್ದೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣ

> ಜಿಲ್ಲಾ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮಾನಿಟರ್ಗಳ ಎಂಪನೇಲ್ಮೆಂಟ್ (ಡಿಕ್ಯುಎಂ)-ಟೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಮರು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ

ದಿನಾಂಕ 01-04-2017 ಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

> ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾಧಿಕಾರಿ

> ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾಧಿಕಾರಿ (ಹೆಚ್ ಕೆ ಡಿ ಪಿ )

> ಸಹಾಯಕ ಇಂಜೀನಿಯರ್ ಗ್ರೇಡ್-1

> ಸಹಾಯಕ ಇಂಜೀನಿಯರ್ ಗ್ರೇಡ್-1(ಹೆಚ್ ಕೆ ಡಿ ಪಿ )

> ಸಹಾಯಕ ಇಂಜೀನಿಯರ್ ಗ್ರೇಡ್-2

> ಸಹಾಯಕ ಇಂಜೀನಿಯರ್ ಗ್ರೇಡ್-2 (ಹೆಚ್ ಕೆ ಡಿ ಪಿ )

> ಅಧೀಕ್ಷಕರು

> ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು

> ನಕ್ಷೆಗಾರ

> ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಗ್ರೇಡ್-1

> ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು

> ಹಿರಿಯ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು

>ಅನುರೇಖಕ

> ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ/ ಉಗ್ರಾಣ ಪಾಲಕ ಗ್ರೇಡ್ -2

> ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಗ್ರೇಡ್-2

> ಕಾರ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು

> ಜಮೇದಾರ

> ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು

> ವಾಹನ ಚಾಲಕರು

> ಪರಿಚಾರಕರು

>ಜವಾನ

> ಕಾವಲುಗಾರ

> ಸ್ವಚ್ಛಗಾರ

ವರ್ಕ್ ಸಾಫ್ಟ್ ನ ವರ್ಷಾದ್ಯಂತದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

>ವರ್ಷ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ವಿಧಾನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣ

>ಡಿಕ್ಯುಎಂನ ಎಂಪನೇಲ್ಮೆಂಟ್

> ಡಿಕ್ಯುಎಂನ ಎಂಪನೇಲ್ಮೆಂಟ್ ಅರ್ಜಿಯ ಸ್ವರೂಪ

> ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಎಂಪನೇಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಕ್ಯುಎಂಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಕರೆದಿರುವುದು.

ದಿನಾಂಕ 01-04-2016 ಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತೆ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

> ಸಹಾಯಕ ಇಂಜೀನಿಯರ್ ಗ್ರೇಡ್-1

> ಸಹಾಯಕ ಇಂಜೀನಿಯರ್ ಗ್ರೇಡ್-2

> ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಗ್ರೇಡ್-1

> ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಗ್ರೇಡ್-2

> ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು

>ವಾಹನ ಚಾಲಕರು

> ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು

> ಕಾರ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು

>ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು

>ಪರಿಚಾರಕರು

>ಜವಾನ

> ಕಾವಲುಗಾರ

> ಸ್ವಚ್ಛಗಾರ

> ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ/ ಉಗ್ರಾಣ ಪಾಲಕ ಗ್ರೇಡ್ -2

> ಜಮೇದಾರ

> ಹಿರಿಯ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು

ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಗಳು

> ದಿನಾಂಕ 01-04-2016 ಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತೆ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು./ ಉಗ್ರಾಣ ಪಾಲಕ ಗ್ರೇಡ್-2 ಹುದ್ದೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

> ದಿನಾಂಕ 01-04-2016 ಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು. ಹುದ್ದೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

> ದಿನಾಂಕ 01-04-2016 ಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತೆ ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು. ಹುದ್ದೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

> ದಿನಾಂಕ 01-04-2016 ಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತೆ ಹಿರಿಯ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ಹುದ್ದೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

> ದಿನಾಂಕ 01-04-2016 ಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತೆ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ಹುದ್ದೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

>ದಿನಾಂಕ 01-04-2016 ಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಗ್ರೇಡ್-1 ಹುದ್ದೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

> ದಿನಾಂಕ 01-04-2016 ಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತೆ ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಯನಿರೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

> ದಿನಾಂಕ 01-04-2016 ಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

> ದಿನಾಂಕ 01-04-2016 ಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

> ದಿನಾಂಕ 01-04-2016 ಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಗ್ರೇಡ್-2 ಹುದ್ದೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

> ದಿನಾಂಕ 01-04-2016 ಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತೆ ಸ್ವಚ್ಛಗಾರರ ಹುದ್ದೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

>ದಿನಾಂಕ 01-04-2016 ಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತೆ ಪರಿಚಾರಕರ ಹುದ್ದೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

> ದಿನಾಂಕ 01-04-2016 ಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತೆ ಕಾವಲುಗಾರ ಹುದ್ದೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

> ದಿನಾಂಕ 01-04-2016 ಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತೆ ಜವಾನರ ಹುದ್ದೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

> ದಿನಾಂಕ 01-04-2016 ಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತೆ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

> ದಿನಾಂಕ 01-04-2016 ಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತೆ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

> ದಿನಾಂಕ 01-04-2016 ಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತೆ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಗ್ರೇಡ್-1 ಹುದ್ದೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

> ದಿನಾಂಕ 01-04-2016 ಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತೆ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಗ್ರೇಡ್-2 ಹುದ್ದೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು(ಆರ್.ಟಿ.ಐ)

ಆರ್.ಟಿ.ಐ ಬಳಕೆದಾರರ ಕೈಪಿಡಿ

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು(ಆರ್.ಟಿ.ಐ)

ಆರ್.ಟಿ.ಐ ಅಧಿಸೂಚನೆ 2(ಹೆಚ್)

ಆರ್.ಟಿ.ಐ ಸುತ್ತೋಲೆ

ಆರ್.ಟಿ.ಐ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಲಾಗಿನ್ಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಆರ್.ಟಿ.ಐ ವೀಡಿಯೊ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಆರ್.ಟಿ.ಐ

01 ಸುತ್ತೋಲೆ

02 ಮಾದರಿ 4(1) (ಎ) ಪ್ರತಿ (ಡಿಡಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ)

03 ಮಾದರಿ 4(1) (ಬಿ) ಪ್ರತಿ (ಡಿಡಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ)

04 ಸರ್ಕಾರದ ಡಿಓ ಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ 12-03-2014

05 ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆ ದಿನಾಂಕ 19-11-2012

06 ಕಡತದ ವರ್ಗ

07 ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ನ ಕೆಲವು ವೃಂದಗಳ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ

KRIDL C&R Rules

KRIDL C&R Rules Notification dated 07-12-2015.pdf


ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಂದ ಸಭೆ ಮತ್ತು ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ಸಭೆ ಮತ್ತು ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ
Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತರಬೇತಿ ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆಗಳು
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಯೋಜನೆಗಳು ಹಿಂದಿನ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಫೋಟೋಗಳು
Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects
ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ನ
ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣಗಳು
-->
Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects
Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day

ಕೆ.ಆರ.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಭವನ 4ನೇ ಮತ್ತು 5ನೇ ಮಹಡಿ, ಆನಂದ್ ರಾವ್ ವೃತ್ತ, ಬೆಂಗಳೂರು-560009.